Sign in

Environmental Engineer & Sustainability Consultant. http://www.mertguller.com

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ocak ayında yayınlanan Küresel Riskler Raporu (WEF Global Risks Report) bu yıl da 19 Ocak’ta yayınlandı.

Ekonominin en önemli aktörlerinin yakın, orta ve uzun vadede karşılacacakları riskler aynı zamanda ekonominin gideceği yol açısından da ipuçları veriyor. Bu sebeple WEF Küresel Riskler Raporu her yıl en merakla beklediğim raporlardan biri.

WEF Küresel Riskler Raporu o yıl küresel ekonominin önündeki riskleri ihtimal gücü, etki miktarı gibi parametrelere göre değerlendiren, detaylı analizler sunan bir çalışma.


“İnsanları şekillendiren yapılar ve insan yaşayışıyla bütünleşmiş bir dijital çağda tasarımların insan yaşayışının bundan sonra evrileceği noktadaki belirleyici gücü, bütün zamanlardan daha fazladır.”

Bu yazı Yapı Dergisi’nin Nisan 2016 tarihli Yapıda Ekloji özel eki için hazırlanmıştır.

Teknoloji olgusu, binlerce yıl avlayıcılık toplayıcılık özelinde gelişmiş insan bedenini ilk işlevinden çok uzakta bir forma soktuğu gibi, temel insan haklarından biri olan barınma hakkını/gereksinimini 100 yıl önce bile asla öngörülemeyecek biçimde değiştirdi. Yaşayış ve iş yapış biçimlerimizin dijitalleştiği bu zamanda, yapı sektörü de bu yeni dijital formun izdüşümleri üzerine kendine yeni kovuklar bulma gayretinde. İnsana Bir Yaşayış Tasarlamak Adına isterseniz dijitalleşme deyin, isterseniz…


ERKE Green Academy (LEED Platin)

2000’li yılların başında, eşzamanlı sayılabilecek bir şekilde önce İngiltere’de hemen ardından Amerika’da uygulamaları ortaya çıkmış, kısaca, yapıların sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pratiğidir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik imkanı gibi parametreler ile sıkı sıkıya bağlı olmasından mütevellit yeşil binalar konusunda birçok ülke kendi standartlarını geliştirmiştir. Yeşil bina çalışmalarında takip edilen sistematik neticesinde, yapının sürdürülebilirlik kriterlerinin ne kadarına ve hangi seviyede uygun olduğunu inceleyen kurumlar, bu çalışmaların sonucunda binaya ilgili seviyede bir sertifika vermektedirler.

Yeşil bina sertifikası, ülkedeki yasal gerekliliklerin –doğal olarak- tamamının sağlanmasının ardından gelen gönüllü bir sistemdir

Mert Güller

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store