“İnsanları şekillendiren yapılar ve insan yaşayışıyla bütünleşmiş bir dijital çağda tasarımların insan yaşayışının bundan sonra evrileceği noktadaki belirleyici gücü, bütün zamanlardan daha fazladır.”

Bu yazı Yapı Dergisi’nin Nisan 2016 tarihli Yapıda Ekloji özel eki için hazırlanmıştır.

Teknoloji olgusu, binlerce yıl avlayıcılık toplayıcılık özelinde gelişmiş insan bedenini ilk işlevinden çok uzakta bir forma soktuğu gibi, temel insan haklarından biri olan barınma hakkını/gereksinimini 100 yıl önce bile asla öngörülemeyecek biçimde değiştirdi. Yaşayış ve iş yapış biçimlerimizin dijitalleştiği bu zamanda, yapı sektörü de bu yeni dijital formun izdüşümleri üzerine kendine yeni kovuklar bulma gayretinde. İnsana Bir Yaşayış Tasarlamak Adına isterseniz dijitalleşme deyin, isterseniz teknoloji deyin. Hiçbir terim, var oluşumuzun 21. …


Image for post
Image for post
ERKE Green Academy (LEED Platin)

2000’li yılların başında, eşzamanlı sayılabilecek bir şekilde önce İngiltere’de hemen ardından Amerika’da uygulamaları ortaya çıkmış, kısaca, yapıların sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pratiğidir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik imkanı gibi parametreler ile sıkı sıkıya bağlı olmasından mütevellit yeşil binalar konusunda birçok ülke kendi standartlarını geliştirmiştir. Yeşil bina çalışmalarında takip edilen sistematik neticesinde, yapının sürdürülebilirlik kriterlerinin ne kadarına ve hangi seviyede uygun olduğunu inceleyen kurumlar, bu çalışmaların sonucunda binaya ilgili seviyede bir sertifika vermektedirler.

Yeşil bina sertifikası, ülkedeki yasal gerekliliklerin –doğal olarak- tamamının sağlanmasının ardından gelen gönüllü bir sistemdir. Yani sistemin içinde olmak, binanızı yeşil bina olarak sertifikalandırmak asla bir mecburiyet değildir. Dilerseniz yatırımcı veya mimar olarak yaptığınız binalarda birçok sürdürülebilirlik parametresini takip edebilir, ancak çalışma sonucunda herhangi bir sertifikaya başvurmayabilirsiniz. Bu aslında doğal bir durumdur. Önemli olan yapının kalitesidir, sertifika yalnızca bir kağıt parçasıdır. Ancak bir binanın ne kadar sürdürülebilir olduğu veya hangi verimlilik çalışmalarının ne seviyede yapıldığının tespit edilebilmesi konusundaki oluşabilecek muallak durum, belgelendirmeyi neredeyse elzem hale getirmiştir. …

About

Mert Güller

Environmental Engineer & Sustainability Consultant. http://www.mertguller.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store