Environmental Engineer & Sustainability Consultant. http://www.mertguller.com

“İnsanları şekillendiren yapılar ve insan yaşayışıyla bütünleşmiş bir dijital çağda tasarımların insan yaşayışının bundan sonra evrileceği noktadaki belirleyici gücü, bütün zamanlardan daha fazladır.”

Bu yazı Yapı Dergisi’nin Nisan 2016 tarihli Yapıda Ekloji özel eki için hazırlanmıştır.

Teknoloji olgusu, binlerce yıl avlayıcılık toplayıcılık özelinde gelişmiş insan bedenini ilk işlevinden çok uzakta…

ERKE Green Academy (LEED Platin)

2000’li yılların başında, eşzamanlı sayılabilecek bir şekilde önce İngiltere’de hemen ardından Amerika’da uygulamaları ortaya çıkmış, kısaca, yapıların sürdürülebilir ilkeler ışığında tasarlanması ve işletilmesini konu alan bir mimarlık, tasarım ve uygulama pratiğidir.

Sürdürülebilirlik ve mimarlık uygulamalarının yereldeki iklim, ulaşım, malzeme tedarik imkanı gibi parametreler ile sıkı sıkıya bağlı olmasından mütevellit yeşil…

Mert Güller

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store