Küresel Riskler Raporu 2021: Çevre hala en büyük ekonomik risk!

 • Çevresel jeopolitik
 • Toplumsal ve
 • Teknolojik
 • Etki
 • 3–5 yıl (Orta vadeli riskler)
 • 5–10 yıl (Uzun vadeli riskler)
 1. İklim eylemi başarısızlığı
 2. İnsanın çevreye zararı
 3. Bulaşıcı hastalıklar
 4. Biyoçeşitliliğin kaybı
 5. Dijital güç yoğunlaşmaları
 6. Dijital eşitsizlik
 7. Devletlerarası sürtüşmeler
 8. Siber güvenlik problemleri
 9. Geçim krizleri

--

--

Environmental Engineer & Sustainability Consultant. http://www.mertguller.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store